Co je muzeum? Nová definice a ICOM

Tomáš Klička zprávy říjen 2019

Kjóto – Základní otázka, co je muzeum a jakou roli má plnit, patřila k hlavním bodům programu Generální konference Mezinárodní rady muzeí ICOM, která se konala první zářijový týden v japonském Kjótu. Mimo jiné zde totiž proběhlo hlasování týkající se nové definice pojmu muzeum. ICOM představuje hlavní oborovou platformu a autoritu sdružující celosvětově přes 20 tisíc institucí ze 136 zemí. Vedle profesního etického kodexu, k jehož dodržování se všichni členové zavazují, patří k zásadním textům rady právě samotná definice muzea a ta měla být podrobena revizi a aktualizaci.

Současná definice platná v takřka nezměněné podobě už padesát let zní: „Muzeum je nevýdělečná, stálá instituce ve službách společnosti a jejího rozvoje, otevřená veřejnosti, která získává, uchovává, zkoumá, zprostředkovává a vystavuje hmotné i nehmotné doklady o člověku a jeho prostředí za účelem výchovy, vzdělání a potěšení.“ Podle vyjádření Výkonné rady ICOM se však postupně ukázala tato formulace jako nedostačující, jelikož nereflektuje společenskou situaci a nároky počátku 21. století. Před několika lety tak bylo přistoupeno k hledání nové možné definice. Součástí procesu bylo i zasílání návrhů od jednotlivých zemí, kterých se sešlo více než 250 z celého světa. Finální definici připravila pro tuto příležitost sestavená pracovní skupina – Komise pro muzejní definici, výhledy a možnosti (Committee for Museum Definition, Prospects and Potentials). V červenci Výkonná rada ICOM zveřejnila následující, oproti předešlé výrazně delší definici, kterou předložila počátkem září ke schválení na Generální konferenci ICOM:

„Muzea jsou demokratizační, inkluzivní a vícehlasé prostory pro kritický dialog o minulostech a budoucnostech. Jsou si vědomi a dotýkají se sporů a výzev současnosti, uchovávají artefakty a exempláře pro dobro společnosti, chrání rozmanité vzpomínky pro budoucí generace a zajišťují všem lidem rovná práva a rovný přístup ke kulturnímu dědictví. Muzea jsou nevýdělečná. Jsou participativní, transparentní a aktivně spolupracují s různými společenstvími a pro různá společenství na sbírání, uchovávání, výzkumu, výkladu a lepšímu porozumění světu s cílem přispět k lidské důstojnosti, sociální spravedlnosti, globální rovnosti a blahobytu.“

Záhy po uveřejnění vyvolal návrh kontroverze. Kritici – mezi nimi představitelé Francie, Německa, Kanady nebo Ruska – usilovali o to, aby bylo jeho schválení odloženo. Naopak za novou definici se v hlasování postavily Spojené státy, Austrálie, Dánsko a dalších 34 delegací. Vyústěním debaty bylo hlasování, ve kterém bylo 70 procent delegátů pro variantu schvalování definice odložit a dále na jejím znění pracovat.

Odpůrci v čele s Francií poukazovali na „ideologičnost“ a nedostatečnou konzultaci definice s představiteli jednotlivých národních a regionálních zastoupení. Vedle tradicionalistických hlasů zazněly i názory poukazující na oslabení edukativní role muzea v předložené definici. Proti se postavil také François Mairesse, jeden z členů původní komise pro přípravu nové definice, který ještě před zveřejněním rezignoval. „Definice jednoduše a výstižně charakterizuje předmět a tohle není definice, ale příliš komplikované prohlášení módních hodnot,“ uvedl Maraisse pro magazín Art Newspaper. Kritici dále poukazovali na to, že vymezení není dost specifické a muzeum se v něm příliš neodlišuje od knihovny nebo kulturního centra.

Podle Art Newspaper kjótské hlasování provázely dlouhé diskuze týkající se především samotné formulace, nedostatečné prokonzultovanosti a procesních chyb namísto etických hodnot, jež nová definice reprezentuje. Těmi mají být závazek reagovat na sociální a mocenské nerovnosti světa, angažovanost v rámci občanské společnosti, ochota čelit environmentálním výzvám, ale i odmítnutí naivního sebeklamu domnělé neutrality, v němž podstatná část institucí a jejich reprezentantů žije. Příští Generální konference ICOM v roce 2022 se uskuteční v Praze. Pořadatelství na Český výbor ICOM přešlo poté, co se původní organizátor egyptská Alexandrie pořadatelství vzdal.

VYČERPALI JSTE SVŮJ MĚSÍČNÍ
LIMIT VOLNÝCH ČLÁNKŮ

Máte předplatné? Pak se stačí přihlásit.

Přihlásit se

Nemáte předplatné? A chcete číst dále?

Získejte
roční předplatné
za 1100 Kč

10 tištěných čísel

365 dní online verze

Členská karta ARTcard

Koupit předplatné